Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /libraries/joomla/filter/input.php on line 652

Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /libraries/joomla/filter/input.php on line 654
wloszczowanaobcasach.pl

Gościmy

We have 15 guests and no members online

BABINIEC II-piosenki

1. WPROWADZENIE AUTORA Zbigniew Woldański Play
2. Zosia Jędras/Agnieszka Szczepara-Dynus Play
3. Zosia Jędras/Asia Albrycht/Ula Palacz/Agnieszka Szczepara-Dynus Play
4. Asia Albrycht Play
5. Agnieszka Szczepara-Dynus Play
6. Agnieszka Szczepara-Dynus Play
7. Ela Borowska Play
8. Ula Tatar Play
9. Ula Palacz Play
10. OBSADA SPEKTAKLU Play

BABINIEC I-piosenki

1. Babiniec-WSZYSCY Play
2. Bucik-ZOSIA JĘDRAS Play
3. Babcia-ZOSIA JĘDRAS Play
4. Jak grom-AGNIESZKA SZCZEPARA-DYNUS Play
5. Nocne życie-ULA PALACZ Play
6. Malowanie-WSZYSCY Play
7. Mijają lata ULA TATAR-finał Play

Przyjazne strony


Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /libraries/joomla/filter/input.php on line 652

Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /libraries/joomla/filter/input.php on line 654

Statut Stowarzyszenia

Załącznik Nr 1

do uchwały nr 1/2012/WZC

z dnia 25 stycznia 2012r.

STATUT

STOWARZYSZENIA 

„WŁOSZCZOWA NA OBCASACH 

ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE

§1

 1. Stowarzyszenie „Włoszczowa na Obcasach”, zwane dalej „Stowarzyszeniem” jest dobrowolnym, samorządnym, zrzeszeniem działającym na podstawie przepisów ustawydnia 07 kwietnia 1989r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz.855 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.
 2. Nazwa stowarzyszenia brzmi Stowarzyszenie „Włoszczowa na Obcasach” i jest prawnie zastrzeżona.
 3. Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.
 4. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Włoszczowa.

§2

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§3

 1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.
 2. Stowarzyszenie jest organizacją niezależną politycznie i wyznaniowo.

§4

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.prowadzenia działalności Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, dla których opracowuje zasady wynagradzania.
 2. Działalność Stowarzyszenia mogą wspierać ochotniczo i bez pobierania wynagrodzenia osoby niebędące jego członkami (wolontariusze).

§5

 1. Stowarzyszenie może posługiwać się pieczęcią oraz wyróżniającym je znakiem graficznym (logo) wg wzoru zatwierdzonego przez władze Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie może posiadać odznakę członkowską.

§6

Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

ROZDZIAŁ II

CELE I FORMY DZIAŁANIA

§7 

Celem Stowarzyszenia jest działalność edukacyjna, kulturalna, charytatywna na rzecz rozwoju, aktywizacji i integracji kobiet oraz podnoszenie jakości ich życia i świadomości społecznej.

§8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez organizowanie, prowadzenie, finansowanie lub współfinansowanie:

 1. działań na rzecz przestrzegania praw kobiet,
 2. działalności informacyjnej, promocyjnej, i wydawniczej służącej realizacji celu statutowego,
 3. współdziałania z innymi instytucjami i organizacjami tego typu w kraju i za granicą,
 4. dialogu społecznego i włączanie partnerów społecznych do działań związanych z celem statutowym,
 5. doradztwa i pomocy organizacyjnej lub rzeczowej dla członków oraz innych podmiotów współpracujących w realizacji celów statutowych,
 6. działalności oświatowej (w tym m.in. szkoleń, kursów, spotkań, prelekcji, pokazów, paneli dyskusyjnych, konferencji, wykładów),
 7. działalności dobroczynnej (imprez i zbiórek charytatywnych w celu pozyskania środków finansowych na działalność statutową),
 8. działalności kulturalnej (organizowanie i udział w imprezach kulturalnych, zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym,
 9. działań na rzecz ochrony zdrowia, profilaktyki,
 10. funduszy stypendialnych dla kobiet.
 11. samopomocowych form rozwiązywania problemów społecznych,
 12. infrastruktury zapewniającej realizację celów statutowych,
 13. stron internetowych o tematyce związanej z celami statutowymi,
 14. organizowanie i prowadzenie stałych i okazjonalnych akcji finansujących działalność statutową Stowarzyszenia,
 15. organizacji czasu wolnego kobiet i ich rodzin, wycieczek i aktywnego wypoczynku,
 16. udziału w budowaniu nowoczesnej świadomości kobiet,
 17. poradnictwa oraz doradztwa mającego na celu wspomaganie kobiet i ich rodzin,
 18. systemu motywacyjnego dla kobiet oraz wspomaganie procesu kształcenia i rozwoju osobistego,
 19. grup terapeutycznych stosownie do potrzeb,
 20. aktywizacji społecznej i zawodowej kobiet,
 21. współdziałania z właściwymi instytucjami państwowymi, prywatnymi, samorządowymi i społecznymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu oraz z osobistościami życia publicznego zainteresowanymi problemami kobiet i ich rodzin,
 22. organizowanie i udzielanie pomocy ofiarom przestępstw i wypadków komunikacyjnych.
 23. przeciwdziałania przemocy i patologiom społecznym,
 24. wspieranie wszelkich inicjatyw służących rozwojowi zainteresowań i uzdolnień, aktywizacji zawodowej oraz działalności gospodarczej kobiet,
 25. inicjatyw edukacyjno-kulturalnych i artystycznych oraz wymiany doświadczeń zawodowych i gospodarczych,
 26. działań prowadzonych na rzecz udziału kobiet w życiu publicznym i politycznym,
 27. promowanie członkiń szczególnie uzdolnionych,
 28. działalność charytatywna i pomoc społeczna,
 29. promocji i organizacji wolontariatu,
 30. zatrudnienia i aktywizacji zawodowej kobiet pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, również zamieszkałych na terenach wiejskich.
 31. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich,
 32. Doradztwo prawne i zawodowe, w tym również organizacja punktów doradztwa i poradnictwa.

§9

Realizując cele zawarte § 7 statutu, Stowarzyszenie prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność statutową.

§10 

 1. Stowarzyszenie realizując swoje cele statutowe może współpracować z wszelkimi instytucjami rządowymi, samorządowymi, prywatnymi i pozarządowymi.
 2. Stowarzyszenie może realizować zadania zlecone przez organy oraz jednostki administracji rządowej i samorządowej.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE – ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 

§ 11

 1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
  1. członków zwyczajnych,
  2. członków wspierających,
  3. członków honorowych.
 2. Członkostwo w Stowarzyszeniu nabywa się na podstawie uchwały Zarządu podjętej po rozpatrzeniu uprzednio złożonego wniosku przez zainteresowanego. Zarząd może przygotować wzór wniosku (deklaracji) członkostwa zwyczajnego i wspierającego. 

CZŁONKOWIE ZWYCZAJNI 

§ 12 

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu jest otwarte dla każdego bez względu na narodowość, rasę, płeć, religię lub poglądy polityczne.
 2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać obywatel polski lub cudzoziemiec, także nie mający zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadający rekomendację, co najmniej jednego członka zwyczajnego Stowarzyszenia, pod warunkiem uprzedniego pisemnego zaakceptowania celów statutowych Stowarzyszenia. 

§ 13 

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:

 1. do czynnego i biernego prawa wyborczego na zasadach określonych postanowieniami niniejszego Statutu,
 2. uczestniczyć w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 3. składać wnioski i opinie oraz inspirować działania zmierzające do realizacji celów Stowarzyszenia,
 4. korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego statutowymi celami. 

§ 14 

Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany:

 1. przestrzegać oraz sumiennie wykonywać postanowienia Statutu Stowarzyszenia oraz uchwały jego władz,
 2. dbać o dobre imię Stowarzyszenia,
 3. popierać działania podejmowane przez Stowarzyszenie i brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia,
 4. regularnie i terminowo opłacać składki członkowskie w określonej wysokości. 

CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY 

§ 15

 1. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna, która akceptuje cele Stowarzyszenia i pragnie wspierać działalność Stowarzyszenia poprzez świadczenie pomocy finansowej lub organizacyjnej.
 2. Kandydat na członka wspierającego powinien posiadać rekomendację, co najmniej jednego członka zwyczajnego Stowarzyszenia. 

§ 16

Członek wspierający ma prawo:

 1. uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym,
 2. uczestniczyć w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie. 

§ 17

Członek wspierający jest zobowiązany:

 1. godnie reprezentować Stowarzyszenie i dbać o jego dobre imię,
 2. służyć radą oraz wsparciem w zadeklarowanym zakresie Stowarzyszeniu i jego członkom. 

CZŁONKOWIE HONOROWI 

§ 18 

 1. Członkostwo honorowe Stowarzyszenia nadaje się osobom fizycznym, w uznaniu ich szczególnych zasług dla działalności Stowarzyszenia lub realizacji jego celów statutowych.
 2. Utrata członkostwa honorowego Stowarzyszenia nastąpić może wyjątkowych przypadkach rażącego sprzeniewierzenia się celom Stowarzyszenia.
 3. Utrata i nadanie członkostwa honorowego następuje na mocy uchwały Zarządu. 

§ 19 

Członek honorowy:

 1. jest zwolniony z obowiązku uiszczania składki członkowskiej,
 2. ma prawo uczestniczyć w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 3. ma prawo do udziału z głosem doradczym w Walnym Zebraniu Członków. 

USTANIE CZŁONKOWSTWA

ORAZ WYKLUCZENIE CZŁONKA 

§ 20 

 1. Ustanie członkostwa zwyczajnego oraz wspierającego w Stowarzyszeniu następuje i jest potwierdzane w drodze uchwały Zarządu w przypadku:
  1. dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia,
  2. śmierci członka Stowarzyszenia lub utraty przez niego zdolności do czynności prawnychprzypadku osób fizycznych,
  3. wykreślenia osoby prawnej z właściwego rejestru – w przypadku członków wspierających będących osobami prawnymi.
 2. Ustanie członkostwa następuje również w przypadku wykluczenia ze Stowarzyszenia stosownie do postanowień poniższego § 21. 

§ 21 

 1. Zarząd może podjąć uchwałę o wykluczeniu członka ze Stowarzyszenia w przypadku:
  1. uporczywego naruszania przez członka Stowarzyszenia postanowień niniejszego Statutu,
  2. podejmowania działań rażąco sprzecznych z celami Stowarzyszenia
  3. zalegania z opłacaniem składek członkowskich przez jeden rok.
 2. Uchwały Zarządu o wykluczeniu członka ze Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów.
 3. Uchwała Zarządu w przedmiocie wykluczenia podlega zaskarżeniu.
 4. W terminie 1 miesiąca od dnia doręczenia uchwały Zarządu o wykluczonemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków.
 5. Odwołanie od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia rozpatruje uchwałą najbliższe Walne Zebranie Członków. 

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE I REPREZENTACJA STOWARZYSZENIA 

§ 22

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zebranie Członków,
  2. Zarząd,
  3. Komisja Rewizyjna. 
 2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez dwie kadencje.
 3. W przypadku, gdy skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w trakcie trwania kadencji, dany organ będzie uprawniony do uzupełnienia swojego składu poprzez dokooptowanie w drodze uchwały odpowiednio Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.
 4. Dokooptowany członek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej sprawuje funkcję do końca kadencji, na którą został powołany członek w miejsce, którego następuje dokooptowanie.
 5. Uzupełnienie składu organu, w sposób opisany wyżej, nie może dotyczyć więcej niż połowy składu danego organu. 

§ 23 

 1. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym.
 2. Głosowanie tajne przeprowadza się w sprawach personalnych, a w innych sprawach na żądanie choćby jednego członka danej władzy. 

§ 24 

Członkowie władz Stowarzyszenia wykonują pracę związaną z pełnieniem funkcji społecznie. 

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

STOWARZYSZENIA 

§ 25 

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 

§ 26 

 1. W Walnym Zebraniu Członków uczestniczą z głosem stanowiącym wszyscy członkowie zwyczajni Stowarzyszenia.
 2. Każdy członek zwyczajny Stowarzyszenia ma na Walnym Zebraniu Członków jeden głos.
 3. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania chyba, że niniejszy Statut przewidujedanej sprawie inną większość.
 4. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania Członków wybierany każdorazowo spośród obecnych na zebraniu członków Stowarzyszenia.
 5. Z Walnego Zebrania Członków sporządzany jest protokół, który podpisują Przewodniczący Walnego Zebrania Członków oraz Protokolant Zebrania. 

§ 27 

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnejdziałalności Stowarzyszenia,
 2. rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za ubiegły rok obrotowy,
 3. zmiana Statutu,
 4. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku,
 5. rozpatrywanie odwołań od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członka ze Stowarzyszenia,
 6. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej,
 7. udzielanie absolutorium członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej z wykonania przez nich obowiązków,
 8. inne sprawy należące do kompetencji Walnego Zebrania Członków stosowniepostanowień niniejszego Statutu lub przepisów prawa. 

§ 28 

Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

§ 29 

 1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków powinno się odbyć nie później niż w terminiemiesięcy po zakończeniu danego roku kalendarzowego.
 2. Przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków powinno być w szczególności:
  1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszeniaubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej,
  2. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za ubiegły rok obrotowy,
  3. udzielanie absolutorium członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej z wykonania przez nich obowiązków. 

§ 30 

 1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek, co najmniej 10% (dziesięć procent) członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 3. W przypadku nie zwołania przez Zarząd w przewidzianym terminie, o którym mowa§ 29 ust. 1 Walnego Zebrania Członków lub Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, o którym mowa w § 31 ust. 2 zgodnie z treścią wniosku w tej sprawie powoduje, że prawo zwołania Walnego Zgromadzenia Członków przysługuje Komisji Rewizyjnej. 

§ 31 

 1. Walne Zebranie Członków zwołuje się poprzez ogłoszenie zamieszczone na oficjalnej stronie internetowej Stowarzyszenia, co najmniej na 30 (trzydzieści) dni przed terminem zwołania Walnego Zebrania Członków.
 2. Zarząd może dodatkowo informować o zwołaniu Walnego Zebrania Członków poprzez zawiadomienia przesłane za pomocą poczty elektronicznej.
 3. Nie otrzymanie przez Członka zawiadomienia za pomocą poczty elektronicznejterminie Walnego Zebrania Członków nie stanowi podstawy do uznania zebrania za nieważne.
 4. Walne Zebranie Członków rozpatruje sprawy uwzględnione w porządku obrad.
 5. Członkowie Stowarzyszenia reprezentujący, co najmniej 5% ogółu członków Stowarzyszenia mają prawo zgłosić sprawę do porządku obrad wraz z załączonym projektem uchwały najpóźniej na 14 dni przed terminem zwołania Walnego Zebrania Członków.
 6. Zarząd ma prawo do umieszczania poszczególnych spraw w porządku obrad nie później niż do otwarcia Walnego Zebrania Członków. 

ROZDZIAL III.

ZARZĄD 

§ 32 

 1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 5 (pięciu) członków, w tym:
  1. Prezesa Zarządu,
  2. Wiceprezesa Zarządu
  3. Sekretarza
  4. Skarbnika.
  5. Członka zarządu
 2. Zarząd powołuje się na czteroletnią wspólną kadencję.
 3. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zebrania Członków zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy.
 4. Członkowie Zarządu powoływani są spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 5. W przypadku złożenia przez członka Zarządu rezygnacji, jego mandat oraz obowiązek sprawowania funkcji wygasają:
  1. z dniem odwołania ze składu Zarządu
  2. lub z upływem jednego miesiąca od dnia złożenia rezygnacji,

jeżeli w tym terminie członek Zarządu nie zostanie odwołany ze składu Zarządu lub nie zostanie dokonane uzupełnienie składu Zarządu zgodnie z § 22 ust. 3 niniejszego Statutu. 

§ 33 

Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:

 1. realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków i kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków,
 2. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
 3. opracowywanie strategii działania Stowarzyszenia,
 4. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 5. zaciąganie zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia,
 6. uchwalanie budżetu Stowarzyszenia,
 7. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia i dysponowanie jego funduszami w ramach budżetu,
 8. przyjmowanie nowych członków i prowadzenie ich ewidencji personalnej,
 9. podejmowanie uchwał w sprawie członkostwa Stowarzyszenia w innych organizacjach krajowych i zagranicznych,
 10. przyjmowanie zapisów, dotacji, darowizn i innych przysporzeń,
 11. sprawowanie nadzoru nad działalnością Biura Stowarzyszenia.
 12. uchwalanie wysokości składek członkowskich Stowarzyszenia oraz zasad ich opłacania,
 13. podejmowanie w uzasadnionych przypadkach uchwał w sprawie ewentualnego zwolnienia Członka Stowarzyszenia z obowiązku uiszczenia składki członkowskiej,
 14. opracowywaniezatwierdzanie wzoru pieczęci i znaku graficznego (logo) Stowarzyszenia,
 15. opracowywanie i przyjmowanie procedur obowiązujących w Stowarzyszeniu,
 16. realizacja projektów/grantówdofinansowanie przedsięwzięć. 

§ 34 

Zarząd, z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej, może uchwałą zlecić przeprowadzenie audytu finansowego. 

§ 35 

 1. Do zaciągania zobowiązań majątkowych oraz reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezes lub Wiceprezes Zarządu
 2. Stowarzyszenie może być również reprezentowane przez pełnomocników powoływanych przez Zarząd Stowarzyszenia.
 3. W umowach z członkami Zarządu Stowarzyszenia, Stowarzyszenie reprezentuje pełnomocnik powołany przez Walne Zebranie Członków. 

§ 36 

 1. Zarząd Stowarzyszenia przedstawia Komisji Rewizyjnej, w terminie do 31 maja każdego roku, a następnie Walnemu Zebraniu Członków coroczne sprawozdaniedziałalności Stowarzyszenia oraz sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za ubiegły rok obrotowy.
 2. Zarząd zobowiązany jest na żądanie Komisji Rewizyjnej lub któregokolwiek z jej członków udzielać wszelkich informacji oraz przedstawiać niezbędne dokumenty dotyczące działalności Stowarzyszenia lub Zarządu. 

§ 37 

 1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej(trzech) członków Zarządu chyba, że niniejszy Statut przewiduje w danej sprawie inną większość.
 2. W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwał przez Zarząd, decydujący głos ma Prezes Zarządu.

§ 38 

Zarząd Stowarzyszenia może uchwalić regulamin określający organizację oraz sposób funkcjonowania Zarządu. 

Rozdział IV.

Komisja Rewizyjna 

§ 39

 1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia składa się z 3 (trzech) członków, w tym: Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 3. Członków Komisji Rewizyjnej powołuje się na trzyletnią wspólną kadencję.
 4. Mandat członka Komisji Rewizyjnej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zebrania Członków zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy.
 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej powoływani są spośród zwyczajnych członków Stowarzyszenia.
 6. W przypadku złożenia przez członka Komisji Rewizyjnej rezygnacji, jego mandat oraz obowiązek sprawowania funkcji wygasają z dniem odwołania ze składu Komisji Rewizyjnej lub z upływem jednego miesiąca od dnia złożenia rezygnacji, jeżeli w tym terminie członek Komisji Rewizyjnej nie zostanie odwołany ze składu Komisji Rewizyjnej lub nie zostanie dokonane uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej zgodnie§ 22 ust. 3 niniejszego Statutu. 

§ 40 

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
 2. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, co najmniej raz w roku kalendarzowym.
 3. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być jednocześnie członkiem Zarządu Stowarzyszenia.
 4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1. ocena corocznych sprawozdań Zarządu z działalności Stowarzyszenia oraz sprawozdania finansowego Stowarzyszenia w zakresie ich zgodności z księgamidokumentami jak i ze stanem faktycznym,
  2. przedkładanie Zwyczajnemu Walnemu Zebraniu Członków sprawozdaniawykonania obowiązków, o których mowa w pkt 1),
  3. występowanie z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia Członków o udzielenie absolutorium Zarządowi.
 5. Komisja Rewizyjna nie posiada uprawnień do wydawania Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Stowarzyszenia. 

§ 41 

 1. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności,najmniej 2 (dwóch) członków Komisji Rewizyjnej.
 2. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

§ 42 

Komisja Rewizyjna może uchwalić regulamin określający organizację oraz sposób jej funkcjonowania. 

ROZDZIAL V

BIURO STOWARZYSZENIA 

§ 43 

Stowarzyszenie i jego organy mogą realizować cele statutowe przy pomocy Biura Stowarzyszenia. 

§ 44 

 1. Pracami Biura kieruje dyrektor zatrudniony przez Zarząd.
 2. Pracowników Biura zatrudnia dyrektor Biura, działając w imieniu Zarządu.
 3. Zarząd może uchwalić regulamin określający organizację oraz sposób funkcjonowania Biura. 

ROZDZIAŁ VI

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA 

§ 45

 1. Majątek stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości oraz finanse.
 2. Stowarzyszenie uzyskuje środki finansowe poprzez:
  1. składki członkowskie,
  2. darowizny, spadki i zapisy,
  3. dochody z majątku Stowarzyszenia,
  4. ofiarność publiczną,
  5. dotacje,
  6. wpływy z nawiązek,
  7. kredyty i pożyczki bankowe,
  8. dotacje pozyskane z funduszy pomocowych Unii Europejskiej i budżetu państwa.
 3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

§ 46 

 1. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
 2. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woliszczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu. 

ROZDZIALVII
ZMIANA STATUTU, LIKWIDACJA I ROZWIĄZANIE

STOWARZYSZENIA

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 47 

Zmiana Statutu Stowarzyszenia następuje na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów obecnych na posiedzeniu. 

§ 48 

 1. W przypadkach przewidzianych przepisami prawa Stowarzyszenie podlega rozwiązaniulikwidacji zgodnie z przepisami prawa właściwymi w tym zakresie.
 2. Rozwiązanie Stowarzyszenia na podstawie własnej uchwały następuje na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów obecnych na posiedzeniu.
 3. W przypadku podjęcia uchwały w przedmiocie rozwiązania Stowarzyszenia likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie Zarządu.
 4. W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków uchwałą decydujeprzeznaczeniu majątku Stowarzyszenia na określony cel. 

§ 49 

Rokiem obrotowym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy. 

§ 50 

Pierwszy Zarząd oraz pierwsza Komisja Rewizyjna zostaną powołane, na podstawie uchwały Założycieli Stowarzyszenia. 

§ 51 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r., Nr 79, poz. 855 ze zm.)

Najbliższe wydarzenia

Poznaj nas bliżej


Warning: Declaration of SIGPlusBoxPlusCaptionEngine::addScripts($id, $params) should be compatible with SIGPlusCaptionsEngine::addScripts() in /plugins/content/sigplus/engines/captions.boxplus.caption.php on line 0

Wspominki

Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować do nowszej wersji.
POBIERZ